Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Van Proloc BV gevestigd en kantoorhoudende te Lieshout

Aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend. Rekeningen van de verkoper gelden als opdrachtbevestiging en tegelijkertijd als verzendbewijs. Veranderingen achteraf van de inhoud van de opdracht dienen schriftelijk door de verkoper te worden bevestigd.

Leveringsvoorwaarden:
Leveringen zijn franco vanaf € 69,00 regulier en € 99,00 bij gevarengoederen.. Voor leveringen minder dan deze bedragen berekenen wij de werkelijke vrachtkosten.
Voor leveringen van en naar landen buiten Nederland worden de vrachtkosten doorberekend aan de koper.

Indien levering buiten de schuld van de verkoper of haar leveranciers niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een geval van overmacht,. is de verkoper voor de duur van de verhindering bevrijdt van de plicht tot levering. De verkoper is niet verplicht de uitgevallen hoeveelheden alsnog te leveren.

Levertijden:
Verkoper aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het wel of niet nakomen van bepaalde levertijden.

Retourzendingen:
Retourzendingen van goederen, door schuld van de koper, geschieden op kosten van de koper.
Goederen kunnen alleen binnen 14 dagen na ontvangst retour gestuurd worden.
Goederen kunnen alleen worden gecrediteerd als de koper voor retourzending schriftelijk de retourzending heeft aangekondigd en als de goederen de verkoper in originele staat bereiken.

Betalingsvoorwaarden:
Binnen 30 dagen na faktuurdatum. Na overschrijding van de hierboven genoemde betalingstermijn is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van de maand. De prijzen zijn netto, exclusief BTW en exclusief eventuele vervoerskosten. De verkoper heeft het recht een zekerheidsstelling of vooruitbetaling te eisen of het kontrakt te ontbinden, indien omstandigheden zich voordoen of bekend worden, waardoor haar incasso in gevaar komt.

Compensatie:
Compensatie, die weigering tot het nakomen van een verplichting of retentie in verband met eventuele afspraken/aanspraken uit dit kontrakt of uit andere gronden is, binnen het wettelijk toegestane kader, uitgesloten.

Eigendomsrechten:
De eigendomsrechten van de verkoper blijven bestaan tot het moment van betaling van haar totale vorderingen, uit welke rechtsgronden dan ook, tot het moment van inning van alle in betaling gegeven wissels en cheques, ook indien de koopprijs specifieke vorderingen bevat.
Na betaling van de totale vordering bezit de koper de eigendomsrechten van zowel het geleverde product als de emballage van dit product. De koper is derhalve ook zelf verantwoordelijk voor afvoer van de emballage.

Schadevergoeding:
Eisen tot schadevergoeding van de koper in welke vorm dan ook en op welke rechtsgrond dan ook, ook voor zover het gebreken en gevolgschade door gebreken betreft, zijn uitgesloten.

Speciale bestellingen:
Bij een levering van speciaal besteld materiaal kan een fabrikant maximaal 20% meer of minder leveren dan bij de bestelling was opgegeven. Hiermee dient de koper rekening te houden daar wij hetgeen meer geproduceerd is dan besteld aan koper leveren en berekenen, en een tekort meestal niet kunnen naleveren.

Maattoleranties:
Bij PVC en ABS kantenband en profielen gelden bepaalde maat-toleranties. Zie hiervoor het technische informatieblad van de desbetreffende leverancier.

Kleurtoleranties:
Er dient, zowel bij fabrikage van platen en andere oppervlakte materialen als bij de kanten en profielproduktie rekening gehouden te worden met een zekere kleurnuance, glans of stuktuurverschil per produktie per serie. Een bepaalde kleur, glans of structuur kan bij een volgende levering dus licht afwijken. De koper is na plaatsing van de order verplicht zijn bestelling daadwerkelijk af te nemen, ook als de kleur, glans of struktuur licht afwijkt. Advies : zoveel mogelijk per projekt bestellen.

Algemeen:
Voor alle lijmen geldt dat u ten alle tijden zelf moet testen. De verkoper stelt u hiervoor graag een monster ter beschikking.

Adviezen en gebruiksaanwijzingen:
Onze gebruik technische adviezen en gebruiksaanwijzingen berusten op praktische en wetenschappelijke ervaringen. Zij zijn echter vrijblijvend en bevrijden de koper niet van de verplichtingen zich van de geschiktheid van de beoogde doelen en procedu-res te overtuigen d.m.v. het uitvoeren van proefverlijmingen en proefplakkingen.
De koper dient zich er tevens van te overtuigen dat de aan hem geleverde goederen overeenkomen met de door hem bestelde goederen.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de door hem verstrekte adviezen. De verkoper zorgt ervoor dat hetgeen door u besteld is, u in perfecte staat bereikt. De koper dient ten alle tijden zelf een ingangscontrole op de geleverde produkten uit te voeren. Verkoper erkend derhalve geen aansprakelijkheid voor gebrek aan het produkt.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de voor de zetel van verkoper bevoegde rechter.

De verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Proloc BV liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 17139422.